Polityka prywatności

Davis Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Bielsku – Białej przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników odwiedzających serwis www.davis.pl (dalej: serwis). Zależy nam, aby każdy użytkownik posiadał informacje w zakresie pozyskiwanych przez nas danych oraz stosowanych środków ochrony prywatności użytkowników.

Administratorem jest spółka Davis Poland spółka z ograniczona odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedziba w Bielsku – Białej (43-346) przy ul. Miłosnej 37, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku – Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000701533, REGON: 368618137, NIP: 5472185966.

Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych. Inspektor Ochrony Danych odpowiada w imieniu Administratora za udzielenie informacji w sprawach ochrony danych osobowych. W celu uzyskania informacji z zakresu ochrony danych osobowych należy skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w formie elektronicznej pod adresem e-mail: iod@davis.pl
pod numerem telefonu +48.338163660 lub w formie pisemnej na adres Administratora Danych Osobowych: ul. Miłosna 37, 43-346 Bielsko-Biała.

Serwis zawiera odnośniki (linki) do innych stron internetowych. Informujemy, że nie mamy wpływu na zasady zachowania prywatności obowiązujące na innych stronach i nie ponosimy za nie odpowiedzialności. W związku z tym, zachęcamy Państwa do zapoznania się z polityką prywatności danej strony internetowej po przejściu do witryny.

Poniżej zostały określony warunki korzystania z naszego serwisu oraz stosowana polityka prywatności.

Dane o użytkowniku gromadzone przez Serwis

Podczas wizyty użytkownika w naszym serwisie automatycznie zapisywane są tzw. logi dostępowe – anonimowe informacje np. czas Państwa wizyty, adres IP, adres URL, użyta przeglądarka internetowa.

Informacje te są przez nas wykorzystywane w celu administrowania serwisem, diagnozowania problemów dotyczących pracy serwera oraz analizy ewentualnych naruszeń bezpieczeństwa.

Zapewniamy Państwa, że informacje zawarte w logach dostępowych nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do zarządzania serwerem, ponadto nie są w jakikolwiek sposób łączone z danymi osobowymi użytkowników serwisu, w szczególności z danymi użytkowników korzystających z formularza kontaktowego i nie są wykorzystywane w celu Państwa identyfikacji.

Dodatkowe dane osobowe, jak adres e-mail, zbierane są jedynie w przypadkach, w których użytkownik wyraził na to zgodę.

Dane osobowe (imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail) zbierane przez udostępniony w serwisie formularz kontaktowy oraz za pośrednictwem korespondencji elektronicznej przetwarzane są w celu kontaktowym – udzieleniu odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu lub korespondencji elektronicznej lub – jeśli wynika to z treści zapytania – w celu nawiązania, ukształtowania treści umowy, zmiany umowy bądź jej rozwiązania.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w takim przypadku jest Państwa zgoda wynikająca z zainicjowania kontaktu z Administratorem.

Udostępniamy Państwu możliwość korzystania z aplikacji DAVIS AR dostępnej w sklepie Google Play.
Wskazana aplikacja służy do nakładania naszych tkanin na meble, a dzięki opcji tzw. Augmented Reality, za pośrednictwem kamery w urządzeniu użytkownika oraz po zaczytaniu znacznika, pozwala zobaczyć mebel w tkaninie w miejscu, w którym się znajduje się użytkownik.
Tym samym korzystanie z aplikacji wiąże się z wykorzystywaniem kamery wbudowanej w urządzenie użytkownika, na którym korzysta on z aplikacji. Zapewniamy, iż kamera używana podczas korzystania z aplikacji nie służy do zbierania ani gromadzenia jakichkolwiek danych o użytkowniku.

Pliki cookies

Serwis może wdrożyć wykorzystywanie plików cookies. Pliki cookies to pliki tekstowe, które zapisywane są na komputerze użytkownika lub innym urządzeniu, w czasie korzystania przez niego z serwisów internetowych. Pliki te służą usprawnieniu działania serwisu poprzez zapewnienie użytkownikom korzystania z różnych funkcji przewidzianych przez stronę internetową oraz identyfikacji sposobów korzystania przez użytkowników z serwisu. Pliki cookies nie zawierają danych osobowych.

W przypadku wykorzystywania przez serwis plików cookies, podczas pierwszej wizyty na stronie zostanie Państwu wyświetlona informacja na temat stosowania plików cookies. Zaakceptowanie przez Państwa powyższej informacji będzie oznaczało, że wyrażają Państwo zgodę na wykorzystywanie plików cookies zgodnie z postanowieniami niniejszej Polityki prywatności. Udzielona zgoda będzie mogła zostać w każdym czasie wycofana poprzez zmianę ustawienia plików w przeglądarce internetowej. Wyłączenie plików cookies w każdym przypadku będzie mogło powodować trudności w korzystaniu ze strony internetowej, jak również z wielu innych stron internetowych, które stosują cookies.

Informacje gromadzone przy użyciu plików cookies będą mogły obejmować adres IP użytkownika, typ wykorzystywanej przeglądarki internetowej, język oraz rodzaj systemu operacyjnego, dostawcę usług internetowych, informację o czasie i dacie wizyty oraz lokalizacji.

Zapewniamy Państwu możliwość korzystania z funkcji mediów społecznościowych, takich jak obserwowanie profilu spółki na Facebooku oraz udostępnianie treści w tym serwisie. Korzystanie z tych funkcji wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies przez administratora serwisu społecznościowego.

Uprawnienia użytkownika

Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony danych osobowych oraz niniejszą Polityką Prywatności w celach kontaktowych oraz w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści umowy, zmiany umowy bądź jej rozwiązania.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych, użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia:

1. prawo do żądania dostępu do danych osobowych użytkownika, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

2. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,

3. prawo do przenoszenia danych,

4. prawo do cofnięcia uprzednio udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu,

5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych.

Gwarantujemy Państwu poufność wszelkich przekazanych danych osobowych. Zapewniamy podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe przetwarzają wyłącznie osoby upoważnione do ich przetwarzania albo podmioty przetwarzające, z którymi współpracujemy na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.

Dane osobowe zostaną usunięte na żądanie użytkownika, jeżeli:

a. dane osobowe nie są niezbędne do celu, w których zostały zebrane,

b. użytkownik cofnie zgodę na ich przetwarzanie i brak jest innej podstawy prawnej przetwarzania,

c. użytkownik wniósł skuteczny sprzeciw wobec przetwarzania danych,

d. dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem,

e. dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego, któremu podlega administrator,

f. żądanie dotyczy danych dziecka zebranych na podstawie zgody w celu świadczenia usług społeczeństwa informacyjnego oferowanych bezpośrednio dziecku.

Ponadto informujemy, że zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania udostępnionych przez Państwa danych po rozwiązaniu umowy lub cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych tylko w zakresie niezbędnym do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne obligują nas do przetwarzania danych.

Zmiany polityki prywatności

Niniejsza Polityka prywatności może zostać zmieniona lub uzupełniona poprzez opublikowanie nowej Polityki prywatności w serwisie www.davishome.pl